Unix

Solaris : Link Aggregation : dladm

How to show speed configuration in Sun Solaris ???

Solaris : Link Aggregation : dladm.

Advertisements

NTP – Howto make the clock show the correct time – LinuxReviews

Trước giờ toàn thích thì nhích, nên khi xong ròi chả nắm quái j  cả. Bi giờ ngẫm ra nếu bít trước mọi thứ thì có làm mới yên tâm được. 😛

Cái nì là lượm lặt trên Internet nhá pà con. Config NTP service cho Linux.

What the fudge?

There are two lines you should have in your configuration:

File: /etc/ntp.conf
server  127.127.1.0     # local clock
fudge   127.127.1.0 stratum 10

Biến server cho biết local system clock là 1 timeserver. Biến fudge cho biết server này được thiết lập ở mức 10. Nếu hệ thống của bạn đang kết nối ra Internet thì bạn nên dùng timeservers có stratum nhỏ hơn 10, và những server này sẽ được ưu tiên đồng bộ trước bởi vì nó có giá trị stratum thấp và đương nhiên có quyền ưu tiên cao hơn.

Tuy nhiên, nếu ban mất kết nối đến Internet thì khi đó các server này ko còn hiệu lực và bạn quay lại đồng bộ với Local clock. Sử dụng fudge để cho biết local clock có stratum là 10 khi đó ntp sẽ sử dụng local clock khi không có 1 external timeservers nào họat động. Điều này tốt bởi vì nó đảm bảo hệ thống của bạn khi mất kết nối Internet vẫn đảm bảo clock hệ thống không bị chạy lệch giờ.

Link : NTP – Howto make the clock show the correct time – LinuxReviews.

Ý nghĩa của /dev/rmt/0cn trên Unix ???

/dev/rmt/0cn


Following the below info:
———————————————————————————-
# SYNTAX: /dev/rmt/<unit number><density>[<BSD behavior>][<no rewind>]

· Density: l, m, h, u/c (low, medium, high, ultra/compressed, respectively)
· BSD behavior: (optional) b
· no rewind: (optional) n
· For example, /dev/rmt/0hbn specifies unit 0, high density,
BSD behavior and no rewind.