Hướng dẫn cách join 03 bảng trong SQL

Hôm nay gặp một yêu cầu của team leader cần select 03 bảng trở lên và kèm theo điều kiện. Chỉ select các giá trị n xuất hiện 02 lần trong câu lệnh SQL.

Code như sau

select TBL_SMUSER.USERNAME, TBL_SMGROUP.GROUPNAME
from TBL_SMUSER inner join TBL_SMGROUPUSERMAP
on TBL_SMUSER.USERID = TBL_SMGROUPUSERMAP.USERID join TBL_SMGROUP
on TBL_SMGROUP.GROUPID = TBL_SMGROUPUSERMAP.GROUPID
having count(TBL_SMUSER.USERNAME) >= 2
order by TBL_SMGROUP.GROUPNAME asc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s