Month: July 2015

Hướng dẫn cách join 03 bảng trong SQL

Hôm nay gặp một yêu cầu của team leader cần select 03 bảng trở lên và kèm theo điều kiện. Chỉ select các giá trị n xuất hiện 02 lần trong câu lệnh SQL.

Code như sau

select TBL_SMUSER.USERNAME, TBL_SMGROUP.GROUPNAME
from TBL_SMUSER inner join TBL_SMGROUPUSERMAP
on TBL_SMUSER.USERID = TBL_SMGROUPUSERMAP.USERID join TBL_SMGROUP
on TBL_SMGROUP.GROUPID = TBL_SMGROUPUSERMAP.GROUPID
having count(TBL_SMUSER.USERNAME) >= 2
order by TBL_SMGROUP.GROUPNAME asc

Advertisements