Month: October 2010

How to use tcpdump command to analysis network messages in Linux/Unix ???

Why tcpdump sometimes drops packets, mangles DNS and shows bad checksums – DaemonForums.

http://perdues.com/doc/ntp.html

http://forums13.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?admit=109447627+1287423350088+28353475&threadId=1206847

http://www.fir3net.com/UNIX-/-Linux/General-UNIX/how-to-determine-the-syslog-facility-using-tcpdump.html

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-monitor-all-network-traffic-except-ssh-port-22/

http://www.cyberciti.biz/howto/question/man/tcpdump-man-page-with-examples.php

http://www.cyberciti.biz/faq/tcpdump-capture-record-protocols-port/

http://danielmiessler.com/study/tcpdump_recipes/

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-verify-keepalived-working-or-not/

http://www.cyberciti.biz/faq/howto-monitor-sniff-apache-http-packets/

http://stupidunixlinuxtricks.blogspot.com/2008/03/snoop-and-tcpdump.html

Advertisements

NTP – Howto make the clock show the correct time – LinuxReviews

Trước giờ toàn thích thì nhích, nên khi xong ròi chả nắm quái j  cả. Bi giờ ngẫm ra nếu bít trước mọi thứ thì có làm mới yên tâm được. 😛

Cái nì là lượm lặt trên Internet nhá pà con. Config NTP service cho Linux.

What the fudge?

There are two lines you should have in your configuration:

File: /etc/ntp.conf
server 127.127.1.0   # local clock
fudge  127.127.1.0 stratum 10

Biến server cho biết local system clock là 1 timeserver. Biến fudge cho biết server này được thiết lập ở mức 10. Nếu hệ thống của bạn đang kết nối ra Internet thì bạn nên dùng timeservers có stratum nhỏ hơn 10, và những server này sẽ được ưu tiên đồng bộ trước bởi vì nó có giá trị stratum thấp và đương nhiên có quyền ưu tiên cao hơn.

Tuy nhiên, nếu ban mất kết nối đến Internet thì khi đó các server này ko còn hiệu lực và bạn quay lại đồng bộ với Local clock. Sử dụng fudge để cho biết local clock có stratum là 10 khi đó ntp sẽ sử dụng local clock khi không có 1 external timeservers nào họat động. Điều này tốt bởi vì nó đảm bảo hệ thống của bạn khi mất kết nối Internet vẫn đảm bảo clock hệ thống không bị chạy lệch giờ.

Link : NTP – Howto make the clock show the correct time – LinuxReviews.

SUSE Linux Enterprise Server 11: Certified Linux Engineer 11, Course 3107

Nhìn cái Course Outline mà thấy choáng, hok bít down cái course documentation ở đâu ?

Course Outline

 

During this course, you learn the following:

 • SECTION 1: Manage Networking
 • Objectives: Configure Networking on SLES 11 –  Understand Linux Network Bridges – Bond Network Adapters – Configure Virtual Local Area Networks

 

 • SECTION 2: Manage Server Storage
 • Objectives: Manage SCSI Devices on Linux – Describe how Fibre Channel SANs Work – Implement a SAN with iSCSI

 

 • SECTION 3: Work with Xen Virtualization
 • Objectives: Understand Virtualization Technology – Implement SLES 11 as a Xen Host Server – Implement SLES 11 as a Xen Guest

 

 • SECTION 4: Harden Servers
 • Objectives: Describe Server Hardening – Harden a SLES 11 Server – Harden Servers with AppArmor – Implement an IDS

 

 • SECTION 5: Update Servers
 • Objectives: Describe How SMT Works – Install and Configure an SMT Server – Configure SMT Client Systems – Stage Repositories

 

 • SECTION 6: Prepare Servers for Disasters
 • Objectives: Design a Backup Strategy – Use Linux Tools to Create Backups – Implement Multipaht I/O

 

 • SECTION 7: Monitor Server Health
 • Objectives: Document the Server – Monitor Log Files with logwatch – Monitor Network Hosts with Nagios

SUSE Linux Enterprise Server 11: Certified Linux Engineer 11, Course 3107.