Month: November 2009

Mỗi ngày 1 lệnh (Unix) – 01

Tìm gói chương trình đã được cài đặt vào OS Unix.
#pkginfo -i |grep -i name_package
Ví dụ :
@:/root !ksh pkginfo -i | grep -i snmp
system      SUNWmibii                    Solstice Enterprise Agents 1.0.3 SNMP daemon
Advertisements