DHCP

 
Service name : dhcpd
 
file /etc/dhcp.conf : file cau hinh
 
[root@localhost /]# cat /etc/dhcpd.conf
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
DHCPARGS=eth1; //Card mang dùng để chạy dhcp
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
# — default gateway
option routers 192.168.1.199;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain-name "vnlamp.com";
option time-offset -18000;         //
option broadcast-address 192.168.1.255;
option domain-name-servers 192.168.1.199;
option netbios-name-servers 192.168.1.199;
range dynamic-bootp 192.168.1.10 192.168.1.90;
default-lease-time 315360000;
max-lease-time 315360000;
host cl1 {
hardware ethernet 00:1d:72:09:72:19;
fixed-address 192.168.1.153;
}
 
host cl2 {
hardware ethernet 00:1d:72:09:72:19;
fixed-address 192.168.1.153;
option domain-name-servers 192.168.1.199,192.168.1.201;
option routers 192.168.1.199;
}
}
[root@localhost /]#
 
 
Case No1 : Nếu hệ thống có 3 mạng LAN muốn cấu hình DHCP cho 3 mang LAN thì phải cấu hình dhcpd.conf như thế nào ? Giả sử 3 mạng đó cùng connect đến 1 Switch Layer 3.
Solution :
Trên DHCP server sử dụng 3 NIC, cấu hình mỗi NIC nhận "bootp request" từ đó mỗi eth sẽ tiếp nhận và xử lý các request từ các LAN trên switch. chú ý trên switch phải cấu hình VLAN.
 
 
Bai tap :
1. Tao 3 card mang :
a. Lang nghe SSH
b. Lang nghe web
c. Lang nghe FTP
1.1 Cau hinh SSH Server dung private key
1.2 Cau hinh FTPD chroot cho tat ca user
1.3 Tao virtual host cho 2 domauin abc.com.vn, xyz.com.vn
Theo template /home.www.<domain>/httpdocs : Documanent Root
Theo template /home.www.<domain>/logs : Thu muc chua access_log vaf error_log
Tao 2 user ten la abc.com.vn co thu muc $HOME la /home/www/abc.com.vn/httpdocs
Tao 2 user ten la xyz.com.vn co thu muc $HOME la /home/www/xyz.com.vn/httpdocs
 
Cấu hình server sao cho 2 user này được quyền ftp và dung lượng tối đa dc sử dụng là 512MB

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s